Regulamin sklepu internetowego Hemas.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Hemas.pl prowadzony jest przez P.H.U. Paździorko Adam, Katarzyna, Piotr S.C. wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 891541059, nr NIP 8842580278

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Hemas.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - P.H.U. Paździorko Adam, Katarzyna, Piotr S.C., z siedzibą: Panków 42 58-125 Pszenno wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 891541059, nr NIP 8842580278

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.hemas.pl

 

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: Panków 42 58-125 Pszenno

2. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Numer telefonu: 748506822

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. przy odbiorze (za pobraniem)

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Umowa jest zawarta w momencie przyjęcia i potwierdzenia zamówienia przez sklep.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

    a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

    b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

    c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

    d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

    e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

    f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

    a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

    b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

§ 11 RODO

 

Szanowni Państwo, 

 

 Chcieliśmy poinformować Państwa, że firma PHU Paździorko Adam, Katarzyna, Piotr S.C. dostosowana jest do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązywać będą od 25 maja 2018 roku. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU Paździorko z siedzibą w Pankowie, 58-125 Pszenno. z którym można kontaktować się pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

 Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnionym formularzem będą przetwarzane w następujących celach:

1. Prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta

2. Zawarcia i realizacji umowy

3. Sprzedaży produktów i usług

4. Związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

5. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

6. Archiwizacji

7. Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na PHU Paździorko

 

 

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu

2. Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego

 

 

 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

 

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym Sklepie internetowym.

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

  • podmiotom za pomocą, których dokonywane są płatności za zakupy w sklepie internetowym,

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. organom podatkowym);

  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (m.in. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe).

 

 

 

 Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

 Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od PHU Pażdziorko na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

 

Jakie masz uprawnienia zakresie przetwarzanych danych?

 Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

2. Sprostowania danych, 

3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6. Przeniesienia Państwa danych osobowych

 

 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Przedsiębiorcy: P.H.U. Paździorko Adam, Katarzyna, Piotr S.C., z siedzibą: Panków 42 58-125 Pszenno wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 891541059, nr NIP 8842580278, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 748506822

- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

- Data odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

* niepotrzebne skreślić

 

Regulamin w formacie PDF: Regulamin Hemas.pl

Kontakt do nas

PANEL LOGOWANIA


OSTATNIO DODANE